Статут Бердянської регіональної асоціаціїї інвалідів

Бердянська регіональна асоціація інвалідів (далі - БРАІ) є місцевою громадською організацією, створеної на добровільних засадах згідно з Конституцією України, Законом "Про об'єднання громадян".

1. Загальні положення.
1.1. Найменування БРАІ:
Повне: Бердянська регіональна асоціація інвалідів;
Скорочене: БРАІ.
1.2. Місце знаходження БРАІ: 71114, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шаумяна, буд. 4.
1.3. Мета регіональної асоціації інвалідів - об'єднання інвалідів всіх груп та категорій для здійснення заходів по соціальному захисту, соціально-трудовій реабілітації членів БРАІ незалежно від ступеню їх рухомості та залучення їх до суспільної та трудової діяльності.
1.4. Основними завданнями Бердянської регіональної асоціації інвалідів є:
1.4.1. Забезпечення участі інвалідів в управлінні державними і суспільними справами, в рішенні політичних, господарських і соціальних питань, пов'язаних з досягненням мети БРАІ.
1.4.2. Сприяння в додержанні і виконанні органам соціального захисту населення, керівниками підприємств всіх форм власності, всіх прав пільг і свобод, наданих інвалідам Конституцією України, постановами уряду і чинним законодавством України.
1.4.3. Представлення і захист інтересів БРАІ та членів в усіх центральних і місцевих органах влади.
1.5. Для здійснення цієї мети Бердянська регіональна асоціація інвалідів:
1.5.1. Згуртовує інвалідів усіх категорій в своє членство.
1.5.2. Веде роботу по висуненню інвалідів, членів БРАІ, до кандидатів в депутати Рад всіх рівнів.
1.5.3. Створює учбово-виробничі підприємства, сприяє розвитку індивідуальної трудової діяльності серед інвалідів, створює базу забезпечення, центр різносторонньої реабілітації інвалідів.
1.5.4. Надає інвалідам юридичну допомогу шляхом систематичного ознайомлення з законодавством актами України про права, пільги, допомоги і всіх інших сторін життя інвалідів.
1.5.5. Створює культурно-освітні заклади: клуб, бібліотеку, спортмайданчик.
1.5.6. Приймає участь в забезпеченні охорони здоров'я інвалідів і пропаганді медичних
знань по профілактиці захворювань в цілях реального забезпечення прав інвалідів на охорону здоров'я.
Добивається забезпечення інвалідів-членів БРАІ протезно-ортопедичними виробами, спеціальним взуттям, засобами переміщення, приладами, полегшуючими працю і побут інвалідів та надання середньої-спеціальної, вищої освіти.
1.5.7. Сприяє працевлаштуванню членів БРАІ на підприємствах і закладах міста згідно з медичними рекомендаціями. Створює для працюючих інвалідів і тих, хто одержує освіту, необхідні виробничі і соціально-культурні умови. Організує огляди художньої самодіяльності, виставки образотворчого мистецтва, спортивні змагання і збори, туристичні поїздки та екскурсії, а також інші культурно-виховні заходи.
1.5.8. Використовує засоби інформації: друк, радіо, телебачення, виставки для широкої популяризації серед населення діяльності БРАІ.
1.5.9. Сприяє покращенню матеріально-побутових умов, санаторно-курортного лікування та відпочинку членів БРАІ із врахування їх потреби в лікуванні і матеріального стану.
1.5.10. Здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

2. Члени товариства, їхні права та обов'язки.
2.1. Членами БРАІ можуть бути інваліди, які досягли 16-річного віку, які визнають Статут БРАІ, сплачують регулярно членські внески та проживають на території м. Бердянська та навколишніх до нього районів.
Членами товариства можуть бути громадяни, які не мають інвалідності, допомагають інвалідам і активно беруть участь в роботі асоціації. їхня кількість не повинна перебільшувати 10 % від кількості членів БРАІ.
2.2. Особи, які бажають вступити до БРАІ, надають про це письмову заяву на ім'я голови правління.
Приймання до членів БРАІ відбувається на підставі заяви з обов'язковим Представленням паспорту та довідки МСЕК про інвалідність.
2.3. БРАІ повинна регулярно контролювати своєчасну сплату членських внесків, в кожному окремому випадку з'ясовувати причини несвоєчасної сплати. За безпричинну несплату членських внесків на протязі першого півріччя, особи, які не сплатили внесків, виключаються з членів БРАІ за рішенням правління.
2.4. Члени БРАІ мають право:
2.4.1. Обирати, а досягши і 18-річного віку, бути обраними до правління, головою правління і до ревізійної комісії БРАІ.
2.4.2. Брати участь у відкритому і діловому обговоренні питань, які розглядаються на конференціях БРАІ.
2.4.3. Приймати особисту участь в роботі правління, коли обговорюються питання про його діяльність або поведінку.
2.4.4. На отримання, при необхідності, одночасної грошової допомоги за рахунок коштів БРАІ.
2.5. Члени Бердянської регіональної асоціації інвалідів зобов'язані:
2.5.1. Виконувати вимоги Статуту БРАІ, постанови її виборних органів, активно брати участь в роботі асоціації, своєчасно сплачувати членські внески.
2.5.2. Поважати гідність БРАІ, укріпляти співробітництво і дружні зв'язки з членами товариств глухих, сліпих і інвалідів інших регіонів і країн.
2.6. Порушення вимог Статуту членами БРАІ розглядаються на засіданні правління.
2.7. Припинення членства в БРАІ відбувається:
2.7.1. По особистому бажанню на підставі письмової заяви.
2.7.2. В разі несплати членських внесків протягом першого півріччя, за грубу і неадекватну поведінку.

3. Організаційна будова, органи управління БРАІ.
3.1. БРАІ будує свою роботу на демократичних принципах, на основі добровільності, рівноправності їх членів (учасників), самоврядування, законності та гласності.
3.2. Вищим керівним органом БРАІ є збори усіх членів БРАІ - конференція. Про проведення конференції оповіщається в засобах масової інформації. Конференція правомочна, якщо в її роботі приймає участь не менше, ніж 1 представник від ЗО членів БРАІ.
3.3. Конференція обирає правління, голову правління, які є виконавчими органами і керують роботою БРАІ в період між конференціями, та ревізійну комісію.
3.4. Вибори правління, голови правління та ревізійної комісії проводяться відкритим голосуванням. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів.
3.5. Повноваження правління, голови правління та ревізійної комісії тривають 5 років. Дострокові вибори проводяться за вимогою не менше двох третин членів БРАІ.
3.6. Правління БРАІ звітує про виконану роботу на конференції, яка скликається по рішенню правління не рідніше одного разу на рік.
3.7. Засідання правління проводяться не рідніше одного разу на квартал і вважаються правомірними при участі більшої половини членів правління.
3.8. Конференція:
3.8.1. Заслуховує і стверджує звіт правління і ревізійної комісії.
3.8.2. Вирішує усі найважливіші питання діяльності БРАІ, у т.ч. внесення змін до статуту, припинення діяльності БРАІ, заснування підприємств тощо.
3.9. Правління БРАІ:
3.9.1. Реалізує завдання БРАІ, визначенні Статутом.
3.9.2. Забезпечує працевлаштування, сприяє професійному навчанню, покращенню житлово-побутових умов.
3.9.3. Сприяє отриманню членами БРАІ середньої, середньо спеціальної та вищої освіти.
3.9.4. Розглядає заяви, пропозиції та скарги членів БРАШта відповідає на них в передбаченні законодавством терміни.
3.10. Голова правління:
3.10.1. Очолює правління.
3.10.2. Здійснює керівництво поточною діяльністю БРАІ.
3.10.3. Діє без довіреності від імені БРАІ, представляє її в усіх підприємствах, установах, організаціях, перед фізичними особами.
3.10.4. Укладає договори, вчиняє інші правочини, видає довіреності від імені БРАІ, відкриває в установах банків рахунки.
3.10.5. Розпоряджається майном та коштами БРАІ.
3.10.6. Затверджує штатний розклад.
3.10.7. Здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення діяльності БРАІ.
3.11. Ревізійна комісія БРАІ.
3.11.1. Ревізійна комісія БРАІ обирається на конференції в кількості 3 чоловік в тому числі голова ревізійної комісії терміном на 5 років.
3.11.2. Ревізійна комісія БРАІ ревізує фінансово-господарську діяльність. Ревізійна комісія перевіряє:
• Додержання положень Статуту.
• Виконання прибутково-видаткового кошторису, правильність та законність витрачання коштів і використання майна.
• Постановку обліку, звітності і контролю виконання рішень правління.
• Швидкість і правильність проходження справ, правильність і своєчасність розгляду скарг і заяв інвалідів.
3.11.3. Ревізійна комісія зобов'язана:
• Не рідше одного разу на рік в повному обсязі проводити ревізію правління БРАІ.
• Підтримувати постійний тісний контакт з місцевими органами соціального захисту населення.
• Вживати заходи по ліквідації недоліків, виявлених в результаті ревізії та перевірки.
3.11.4. Члени ревізійної комісії мають право:
• Використовувати для проведення ревізій працівників апарату організацій, що ревізується.
• Залучати, у випадку необхідності, до своєї роботи спеціалістів для участі в проведенні ревізій та консультацій.
• Брати участь на засіданнях правління БРАІ з правом дорадчого голосу.
3.11.5. Ревізійна комісія звітує про свою роботу на конференції.
3.12. Голова правління, члени правління, голова ревізійної комісії і члени ревізійної комісії повинні бути інвалідами 1-2 групи, з метою залучення інвалідів до суспільно-трудової діяльності.

4. Грошові кошти, господарська і фінансова діяльність БРАІ.
4.1. Грошові кошти БРАІ створюються:
а) із вступних та щорічних членських внесків;
б) із державних та місцевих субсидій на надання допомоги громадським організаціям;
в) із добровільних, благодійних внесків різних організацій, підприємств і установ, окремих громадян і підприємців;
г) з інших джерел, не заборонених законодавством.
Кошти БРАІ витрачаються згідно з її задачами по фінансовим кошторисам і згідно Статуту БРАІ.
4.2. Вступні і членські внески сплачуються в розмірі, установленому правлінням. Члени БРАІ сплачують членський внесок один раз на рік протягом першого півріччя поточного року.
4.3. Грошові кошти та майно БРАІ, основні та оборотні засоби є власністю БРАІ, якій належить виняткове право володіння, користування і розпорядження цими засобами та майном.
Розпорядником коштів та майна БРАІ є голова правління.
4.4. Кошти БРАІ розподіляються на окремі фонди і статі витрат. Кошториси видатків та доходів БРАІ щорічно затверджуються правлінням.
4.5. Всі грошові кошти зберігаються в установах банків України, згідно діючого законодавства.
Бухгалтерський облік здійснюється згідно з діючим положенням про бухгалтерську звітність і баланси суспільних організацій. Всі фінансові документи БРАІ підписуються головою та головним бухгалтером.
4.6. БРАІ є юридичною особою, має свій штамп, розрахунковий рахунок, свою печатку, користується усіма правами, наданими законодавством юридичній особі.

5. Порядок прийняття і змін Статуту БРАІ.
5.1. Зміни та доповнення до Статуту БРАІ вносяться тільки за рішенням конференції.
5.2. Зміни до статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно
до чинного законодавства.

6. Реорганізація, припинення БРАІ.
6.1. Реорганізація, злиття, приєднання, відокремлення БРАІ проводиться за рішенням конференції або у випадках прямо передбачених чинним законодавством.
6.2. Реорганізація, злиття, приєднання, відокремлення БРАІ проводиться у порядку , визначеному чинним законодавством та органом, який прийняв рішення про реорганізацію, злиття, приєднання, відокремлення.
6.3. Припинення БРАІ здійснюється за рішенням конференції, або за рішенням суду у порядку, встановленому чинним законодавством та органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію).
6.4. Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією БРАІ, на конференції створюється ліквідаційна комісія.
6.5. Майно БРАІ, у випадку, її ліквідації, переходить правонаступнику, а у випадку його відсутності розподіляється між членами БРАІ або переходить у власність держави у випадках, передбачених законодавством.